Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle leverancer og ydelser fra MH Solutions ApS, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af skriftlig aftale mellem parterne.

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse.
Tilbud er kun bindende, såfremt dette er afgivet skriftligt, og er kun gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen hvis ikke andet er angivet i tilbuddet. Efter accept af tilbud vil MH Solutions ApS fremsende ordrebekræftelse. Udstedes ikke ordrebekræftelse er tilbuddet gældende.

2. MH Solutions ApS leverance
MH Solutions leverance omfatter kun det i ordrebekræftelsen specificerede hardware og software (kaldet Produkterne), samt den specificerede konsulentassistance (kaldet Konsulentydelser). Leverancen skal efter installationen er fuldført opfylde de krav, som fremgår af ordrebekræftelsen. Ved køb af standardprogrammer erhverver kunden en brugsret. De nærmere vilkår for denne brugsret fremgår af programmets licensbetingelser, som kunden er forpligtet til at acceptere inden programmet tages i brug.

3. Priser
Alle opgivne priser er eksklusive moms og eventuelle andre afgifter. MH Solutions ApS forbeholder sig ved afgivelse af ordrebekræftelsen ret til at ændre prisen på Produkterne i forhold til tilbuddet, såfremt MH Solutions ApS indkøbspris har ændret sig.

4. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelsen er netto kontant med rettidig betaling som angivet på fakturaen. A’conto rater faktureres, såfremt dette er aftalt. Slutfaktura fremsendes i så fald, når installationen af leverancen er fuldført hos kunden i overensstemmelse med specifikationerne i ordrebekræftelsen. Overskrides betalingsfristen, beregnes renter på 1,5% pr. påbegyndt måned fra fakturadatoen.

5. Rejseomkostninger
Rejseomkostninger faktureres til kostpris, med mindre der er indgået aftale om fastpris for Konsulentydelser.

6. Levering
Levering anses for at have fundet sted ved Produkternes overgivelse til kunden eller til fremmed fragtfører. Levering af Produkterne sker til den i ordrebekræftelsen anførte leveringsdato. MH Solutions ApS er berettiget til at udskyde den aftalte leveringstid, såfremt udskydelsen nødvendiggøres af forhold, som MH Solutions ApS ikke er herre over, jf. også pkt. 11. Evt. forsinkelse kan ikke gøres gældende af kunden, medmindre kunden har påberåbt forsinkelsen og givet MH Solutions ApS en frist på 1 uge til at levere.

7. Installation
Installering af Produkterne sker snarest muligt efter leveringen eller i henhold til installationsplanen, hvis en sådan foreligger. I særlige tilfælde vil der under installationen kunne opstå uforudsete forhold, således at fuldførelsen af leverancen må udsættes i forhold til installationsplanen. Kunden accepterer dette og tager i egen interesse højde for at en sådan situation kan opstå. MH Solutions ApS er ikke ansvarlig for forsinkelse.

8. Garanti
For Produkterne er producentens garanti til enhver tid gældende.

9. Fejl og mangler
Er der mangler ved MH Solutions ApS leverance påtager MH Solutions ApS sig – efter eget valg – at afhjælpe sådanne mangler ved udbedring, ombytning eller omlevering. Er der fejl ved software gælder det pågældende standardprograms licensbetingelser, idet fejlene skal påtales direkte overfor producenten. MH Solutions ApS afhjælpningsforpligtelse omfatter alene Produkter og Konsulentydelser, der er direkte forbundet med MH Solutions ApS leverance. Alle andre omkostninger, der måtte være forbundet med en opstået mangel er MH Solutions ApS uvedkommende. MH Solutions ApS forpligtelse bortfalder, såfremt det af MH Solutions ApS leverede ikke benyttes eller opbevares korrekt, eller der i forbindelse med det leverede benyttes hardware eller software, der ikke er godkendt af MH Solutions ApS. Herudover påtager MH Solutions ApS sig ikke ansvar for det leve­rede, hvorfor kunden ikke kan hæve købet, kræve forholds­mæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis.

10. Produktansvar
Tilfælde af at MH Solutions ApS leverance måtte forvolde skade på person eller ting, er lov om produktansvar gældende. Medmindre andet fremgår af ufravigelige lovregler er MH Solutions ApS dog kun ansvarlig, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af MH Solutions ApS som følge af grov uagtsomhed.

11. Force majeure
MH Solutions ApS er berettiget til at udskyde leveringen og er i øvrigt fri for ansvar for enhver mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som MH Solutions ApS ikke er herre over, f.eks. krig, oprør, brand, strejker, lockouts, arbejdskonflikter, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, epidemier, statsrestriktioner, handlinger fra civil og militær side, jordskælv, orkaner, tyfoner og flodbølger. Vil MH Solutions ApS påberåbe sig force majeure skal MH Solutions ApS snarest give kunden skriftlig meddelelse herom med angivelse af årsagen. Udskydes leveringen med mere end 2 mdr. er begge parter berettiget til at hæve aftalen.

12. Returvarer
Varer tages kun retur i henhold til underleverandørens leveringsbetingelser og kun efter skriftlig accept fra MH Solutions ApS. Såfremt MH Solutions ApS bliver pålagt omkostninger i forbindelse med returnering, vil disse blive faktureret til kunden.

13. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det købte forbliver hos MH Solutions ApS indtil den fulde købesum er betalt til MH Solutions ApS.

14. Ansvarsbegrænsning
MH Solutions ApS er aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.